Photos

Click on a photo thumbnail to enlarge:

LSTI Tournament 3/3/2019

White Tiger Tae Kwon-Do Christmas Party 20/12/2018

White Tiger Tournament 4/2/2017

The Mayors Parlour 11/1/2017

Tae Kwon-Do Explosion Adult Tournament Lutterworth 24/1/2016

Social Bowling Night 20/1/2016

Tae Kwon-Do Explosion Junior Tournament Lutterworth 29/11/2015

Aylesbury 2015

Grappling and Floorwork Training Session 16/6/2015

White Tiger Tae Kwon-Do : Tiger Tournament 28/2/2015

Self-defence Awareness Class 30/1/2015

Social Bowling Night 28/1/2015

White Tiger Tae Kwon-Do Club Demonstration 21/12/2014

Tae Kwon-Do Explosion Tournament Lutterworth 16/11/2014

Tae Kwon-Do East Midlands Invitational Tournament Boston 6/07/2014